Algemene voorwaarden Nijhuis Meubels

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter beginnend, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Nijhuis Meubels: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Textielstraat 26, 7575 CA te Oldenzaal, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 55877176.
 2. Klant: ieder natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Nijhuis Meubels een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Nijhuis Meubels en de Klant gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Nijhuis Meubels zich jegens de Klant verbindt tot de verkoop en levering van Producten, inclusief eventuele montage daarvan.
 5. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Partijen wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Nijhuis Meubels en de Klant en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals een Overeenkomst met een Klant die rechtstreeks middels het bestelproces op de Website wordt gesloten. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Nijhuis Meubels geen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Klant de contactgegevens van Nijhuis Meubels op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch of per e-mail een bestelling plaatst.
 6. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Nijhuis Meubels aan de Klant te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, al dan niet volgens specificaties van de Klant vervaardigde tafels en stoelen, alsook wandplanken en kleurstalen.
 7. Montagewerkzaamheden: de eventueel in het kader van de Overeenkomst door of namens Nijhuis Meubels te verrichten montage van Producten.
 8. Website: www.nijhuismeubels.nl.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nijhuis Meubels, iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Nijhuis Meubels is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Producten. Nijhuis Meubels kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen. Indien in zodanig geval, bijvoorbeeld in het kader van een online bestelling op de Website, reeds betaling door de Klant heeft plaatsgevonden, zal Nijhuis Meubels zo spoedig mogelijk zorgdragen voor terugbetaling.
 2. Kennelijke fouten, vergissingen en verschrijvingen in een aanbod van Nijhuis Meubels, binden Nijhuis Meubels niet.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Nijhuis Meubels, op de eventueel door Nijhuis Meubels aangewezen wijze door de Klant is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van Nijhuis Meubels, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Nijhuis Meubels anders aangeeft.
 4. Indien Nijhuis Meubels de Klant, naar aanleiding van een telefonisch of anderszins mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke bevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft.

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND 

Hieronder worden de regels van het wettelijke herroepingsrecht in het kader van een Overeenkomst op Afstand gedetailleerd beschreven. Belangrijkste aandachtspunten daarbij zijn dat het herroepingsrecht is uitgesloten ten aanzien van Producten die volgens specificaties van de Klant worden vervaardigd (klantspecifiek maatwerk), althans voldoen aan de definitie van lid 2.

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Klant de Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De Klant heeft geen herroepingsrecht bij de levering van volgens specificaties van de Klant te vervaardigen Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 3. De Klant kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Nijhuis Meubels aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Nijhuis Meubels. Zo spoedig mogelijk nadat Nijhuis Meubels in kennis is gesteld van het voornemen van de Klant om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Nijhuis Meubels de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
 4. De Klant dient gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de eventuele verpakkingen daarvan. De Klant mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 5. Indien de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Nijhuis Meubels geretourneerd worden. Volgens de door Nijhuis Meubels kenbaar gemaakte retourinstructies. Producten die niet met de gewone pakketpost zijn geleverd en op die manier kunnen worden geretourneerd, dienen middels door Nijhuis Meubels te verzorgen transport te worden teruggeleverd. Nijhuis Meubels maakt daarvoor een afspraak met de Klant. Indien de Overeenkomst op Afstand tevens voorziet in reeds uitgevoerde montage van de Producten, zal Nijhuis Meubels tevens de demontage dienen te verzorgen indien de Klant ten aanzien van die Producten van het herroepingsrecht gebruik maakt. Voor zowel de initiële montage als de demontage is de Klant kosten verschuldigd. Deze bedragen tweemaal € 49,- (= € 98,-), waarbij de transportkosten zijn inbegrepen.
 6. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van geretourneerde Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Nijhuis Meubels is gerechtigd deze waardevermindering aan de Klant in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Klant reeds ontvangen betaling.
 7. Teruglevering van de te retourneren Producten vindt plaats binnen 14 dagen nadat de Klant de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft herroepen.
 8. De kosten van retournering van de Producten komen, onverminderd het bepaalde in lid 5, voor rekening van de Klant.
 9. Nijhuis Meubels zal de eventueel reeds van de Klant ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering en in een voorkomend geval het bedrag als bedoeld in lid 5, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de Overeenkomst op Afstand aan de Klant terugbetalen, mits de Producten door Nijhuis Meubels zijn terugontvangen, dan wel – in geval van toegestane retournering via de gewone pakketpost - door de Klant is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Klant in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.

ARTIKEL 5. | ANNULERING DOOR DE KLANT ANDERS DAN OP GROND VAN ARTIKEL 4

Indien de Klant de Overeenkomst na totstandkoming daarvan annuleert anders dan op grond van artikel 4, dan blijft de Klant de volledige overeengekomen totaalprijs en eventueel reeds gemaakte bijkomende kosten verschuldigd.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN 

 1. Nijhuis Meubels spant zich in de eventuele uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Klant heeft verbonden, na te komen. Echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Nijhuis Meubels treedt niet eerder in dan nadat de Klant Nijhuis Meubels Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Nijhuis Meubels na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Verzuim van Nijhuis Meubels biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT & UITVOERING VAN MONTAGEWERKZAAMHEDEN

 1. De Klant dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Nijhuis Meubels aangewezen wijze, aan Nijhuis Meubels te verstrekken.
 2. Voorts dient de Klant Nijhuis Meubels steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Klant neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Klant is bovendien gehouden Nijhuis Meubels zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de Producten aansluitend op de levering door Nijhuis Meubels worden gemonteerd, dient de Klant zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Montagewerkzaamheden. In het bijzonder dient de Klant er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
 • de ruimte waar de Montagewerkzaamheden worden verricht vrij is van obstakels en aldaar geen werkzaamheden worden verricht door derden, anders dan met kennelijke instemming van Nijhuis Meubels;
 • de Montagewerkzaamheden onder normale, redelijkerwijs te verwachten omstandigheden kunnen worden uitgevoerd;
 • de door Nijhuis Meubels tewerkgestelde personen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen teneinde de Montagewerkzaamheden uit te voeren gedurende de overeengekomen werkuren;
 • voldoende gelegenheid is voor de aanvoer en/of opslag van zaken die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en de te monteren Producten;
 • de door Nijhuis Meubels tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de Montagewerkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten;
 • alle in redelijkheid van de Klant te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Montagewerkzaamheden worden gehandhaafd.
 1. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is Nijhuis Meubels, onverminderd het bepaalde in artikel 11, gerechtigd de eventuele daaruit voortvloeiende extra kosten en geleden schade door te berekenen aan de Klant.

ARTIKEL 8. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN

 1. Levering van de Producten geschiedt op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en wijze. In geval van levering op locatie van de Klant geschiedt zulks uitsluitend inclusief aansluitende montage van de Producten indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. In geval van levering op locatie van de Klant geschiedt zulks uitsluitend op de begane grond, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. In geval de Klant levering wenst op een verdieping, dient de Klant dit vooraf aan Nijhuis Meubels te melden. Extra kosten verbonden aan het afleveren op een verdieping, komen voor rekening van de Klant, zoals kosten voor het huren van een verhuislift of kraan.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen c.q. de Montagewerkzaamheden zijn afgerond.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van Nijhuis Meubels in artikel 6, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele reeds gemaakte bijkomende kosten te voldoen. 
 5. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, is Nijhuis Meubels, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd om de Producten voor rekening van de Klant op te slaan, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele transportkosten. 
 6. Indien Nijhuis Meubels bij toepassing van lid 5 redelijke kosten maakt, zoals opslagkosten en kosten in verband met meerdere afleverpogingen, welke niet zouden bestaan indien de Klant zijn afnameverplichting deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 9. | GARANTIE & CONFORMITEIT

 1. De garantie op de Producten is beperkt tot de uitdrukkelijk op de Overeenkomst door Nijhuis Meubels van toepassing verklaarde garantie, met dien verstande dat dit niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten die de Klant jegens Nijhuis Meubels geldig kan maken (conformiteit).
 2. Een Klant kan er geen beroep meer op doen dat het geleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Klant ter zake bij Nijhuis Meubels is geklaagd. Indien de Klant niet tijdig klaagt, vloeit er voor Nijhuis Meubels uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.
 3. Indien sprake is van een Overeenkomst op Afstand en een klacht van een Klant niet in onderling overleg tussen Partijen kan worden opgelost, kan de Klant de klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
 4. Een aanspraak op garantie of non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van het Product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Nijhuis Meubels toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuiste of onoordeelkundige montage door de Klant zelf of in zijn opdracht door een derde, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de eventuele (onderhouds)voorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Nijhuis Meubels, het niet of niet vakkundig en regelmatig onderhouden van de Producten en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Nijhuis Meubels zijn uitgevoerd.
 5. Gebruikssporen en verkleuring ten gevolge van inwerking van licht is geen geldige grond voor een beroep op garantie of non-conformiteit. Dit geldt eveneens voor verkleuring van hout en het ‘werken’ van hout (waaronder onder meer wordt verstaan het uitzetten, krimpen, scheuren en/of kromtrekken daarvan). Ten aanzien van hout kan alleen een geldig beroep worden gedaan op garantie of non-conformiteit indien sprake is van een productiefout. Hout is immers een natuurproduct. Hout neemt vocht op en laat vocht los, afhankelijk van de luchtvochtigheid in de betreffende ruimte. Hout zal nauwelijks werken indien de luchtvochtigheid in de ruimte op een redelijk constant niveau blijft. De hoogte van de luchtvochtigheid is van belang voor de mate van het werken van het hout. De luchtvochtigheid in het stookseizoen kan erg laag worden, waardoor lichte scheurvorming kan optreden. In dat geval kan een pannetje water op de verwarming of kachel een goede oplossing bieden. Een nagenoeg constante luchtvochtigheid van ongeveer 55% (met in de winter ongeveer 45% en in de zomer een ongeveer 65%), helpt om het werken van hout te voorkomen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om het werken van hout zoveel mogelijk te beperken.
 6. In geval de Klant een geldig beroep doet op garantie of non-conformiteit, maakt de Klant aanspraak op herstel of vervanging dan wel aanvulling van het ontbrekende. Voor de uitoefening van deze rechten kunnen geen kosten aan de Klant in rekening worden gebracht. Nijhuis Meubels zal binnen een redelijke tijd zijn medewerking verlenen aan het herstel, de vervanging dan wel aanvulling van het ontbrekende. Indien herstel, vervanging c.q. aanvulling van het ontbrekende niet mogelijk is, maakt de Klant aanspraak op een naar redelijkheid vast te stellen financiële compensatie, welke evenwel nimmer meer bedraagt dan de prijs die de Klant voor het betreffende Product aan Nijhuis Meubels heeft betaald.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. Nijhuis Meubels is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Nijhuis Meubels geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken, waaronder mede begrepen, arbeidsongeschiktheid van personeel, tekortkomingen van toeleveranciers van Nijhuis Meubels, oorlog of oorlogsgevaar, oproer, molest, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, werkstakingen, overheidsmaatregelen en transportmoeilijkheden.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Nijhuis Meubels bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is Nijhuis Meubels gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Nijhuis Meubels is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Nijhuis Meubels ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Nijhuis Meubels in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Nijhuis Meubels gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Klant zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst reeds volledig is nagekomen.
 3. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Nijhuis Meubels uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Klant is verplicht de schade die Nijhuis Meubels ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. 
 5. Indien Nijhuis Meubels de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | BETALINGEN

 1. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is Nijhuis Meubels gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Klant te vorderen, met dien verstande dat Nijhuis Meubels de Klant niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs van de Producten. In geval overeengekomen is dat de (restant)betaling na levering plaatsvindt, dient deze binnen vijf dagen na de levering te zijn voldaan.
 2. Nijhuis Meubels is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Nijhuis Meubels is nagekomen.
 3. Betalingen dienen te geschieden op één van de daartoe door Nijhuis Meubels aangewezen betaalmethoden en op het daartoe aangegeven moment dan wel binnen de daartoe aangegeven termijn.
 4. Nijhuis Meubels is gerechtigd om de aan de Klant toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 5. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant. Daarbij wordt ten nadele van de Klant niet afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Nijhuis Meubels, alsmede behoudens de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 9, is Nijhuis Meubels na de levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van de Producten.
 2. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door Klant verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Nijhuis Meubels kan worden toegerekend.
 3. Nijhuis Meubels is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. Mocht Nijhuis Meubels ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Nijhuis Meubels te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Nijhuis Meubels hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Nijhuis Meubels ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van Nijhuis Meubels is beperkt tot ten hoogste herstel van de Montagewerkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van Nijhuis Meubels betrekking heeft, doch uitsluitend voor zover de Klant daarop aanspraak maakt conform het bepaalde in artikel 9. In geval herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Nijhuis Meubels beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Nijhuis Meubels betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Nijhuis Meubels nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Nijhuis Meubels afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Nijhuis Meubels dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. Indien de Klant ter uitvoering van de Overeenkomst aan Nijhuis Meubels een ontwerp verstrekt die beschermd is krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Klant ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Nijhuis Meubels in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan. Indien Nijhuis Meubels uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Nijhuis Meubels zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Nijhuis Meubels, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Nijhuis Meubels en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.
 7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 8. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Nijhuis Meubels bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Klanten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 9. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Nijhuis Meubels voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Nijhuis Meubels of zijn leidinggevend personeel.

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De Producten blijven eigendom van Nijhuis Meubels totdat de Klant alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan de Klant geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 4. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Nijhuis Meubels hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Nijhuis Meubels of de door Nijhuis Meubels aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Nijhuis Meubels is bij verzuim van de Klant gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Klant.
 6. Als de Klant, nadat de Producten door Nijhuis Meubels aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Nijhuis Meubels is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Klant daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn niet op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van de Klant strekken.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Overijssel wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Nijhuis Meubels een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. De Klant is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Nijhuis Meubels Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.